L’accés a la pàgina web de Sobirania i Justícia i a la informació relativa a qualsevol dels articles continguts en la mateixa comporta l’acceptació de les condicions previstes en el present Avís Legal. Per això, li recomanem que llegeixi atentament el seu contingut si vostè desitja accedir i fer ús de la informació oferta des de la pàgina web de Sobirania i Justícia.

Validesa de la informació

La informació continguda en aquesta pàgina web és la vigent en la data de la seva última actualització.
Les presents condicions són les vigents des de la data de la seva última actualització. Sobirania i Justícia es reserva el dret a modificar-les en qualsevol moment, en el cas del qual entraran en vigor des de la seva publicació i seran aplicables a tots els usuaris de la pàgina web des d’aquesta data.
Els continguts de la pàgina web, en especial les referències informatives, llevat que expressament s’indiqui el contrari, no son vinculants. Sobirania i Justícia es reserva el dret a introduir modificacions o ometre parcial o totalment els actuals continguts de la pàgina web de Sobirania i Justícia quan ho consideri oportú, així com impedir o restringir l’accés de forma temporal o permanent.

Propietat intel·lectual i industrial

La pàgina web de Sobirania i Justícia, les pàgines que comprèn i la informació o elements continguts en la mateixa, inclouen texts, documents, fotografies, dibuixos, representacions gràfiques, bases de dades, programes informàtics, així com logotips, marques, noms comercials, o altres signes distintius, protegits per drets de propietat intel·lectual o industrial, dels quals Sobirania i Justícia és titular.
Sobirania i Justícia no atorga cap garantia sobre la licitud i legalitat de la informació o elements continguts a la pàgina web de Sobirania i Justícia quan la titularitat de la mateixa no correspongui a Sobirania i Justícia.

Usos prohibits i permesos

Queda prohibida qualsevol modalitat d’explotació, incloent tot tipus de reproducció, distribució, cessió a tercers, comunicació pública i transformació, mitjançant qualsevol tipus de suport i mitjà, de les obres abans referides, creacions i signes distintius sense autorització prèvia i expressa dels seus respectius titulars. L’ incompliment d’aquesta prohibició podrà constituir infracció sancionable per la legislació vigent.
No obstant això, pel seu compte i risc, l’usuari podrà descarregar o realitzar còpia de tals elements exclusivament per al seu ús personal, sempre que no infringeixi cap dels drets de propietat intel·lectual o industrial de Sobirania i Justícia. En especial, no podrà alterar-los, modificar-los o suprimir-los ni de manera total ni parcialment. En cap cas, això no significarà una autorització o llicència sobre els drets de propietat de Sobirania i Justícia.
Queda prohibit, llevat dels casos que expressament ho autoritzi per escrit Sobirania i Justícia, establir enllaços, hipervincles o links, des de portals o llocs web de tercers a la pàgina web de Sobirania i Justícia, accessible en la adreça URL www.sij.cat; o la que li substitueixi en el futur, així com presentar la pàgina web de Sobirania i Justícia o la informació continguda en ella sota frames o marcs, signes distintius, marques o denominacions socials o comercials d’una altra persona, empresa o entitat.

Responsabilitats

Sobirania i Justícia no garanteix l’accés continuat, ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements i informació continguts a la pàgina web de Sobirania i Justícia, que pot veure’s impedit, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies fora del seu control.
Sobirania i Justícia no és responsable de la informació i altres continguts integrats a espais o pàgines web de tercers accessibles des de la pàgina web de Sobirania i Justícia mitjançant enllaços, hipervincles o links, ni de la informació i altres continguts integrats a espais o pàgines web de tercers des dels quals s’accedeixi mitjançant enllaços, hipervincles o links a la pàgina web de Sobirania i Justícia, ni de la informació i continguts de qualsevol pàgina web de tercers que es presenti baix l’aparença o signes distintius de Sobirania i Justícia, llevat d’autorització expressa d’aquesta última.
Sobirania i Justícia no assumeix cap responsabilitat amb relació a la informació, continguts de tot tipus i productes ofertats a través de la pàgina web de Sobirania i Justícia, i en especial pels danys i perjudicis de qualsevol tipus que vinculats a l’anterior puguin produir-se per:

  • absència o deficiències en la informació facilitada als usuaris o en la seva veracitat, exactitud i suficiència;
  • incompliment de les obligacions que incumbeixen als prestadors de serveis de la societat de la informació;
  • infracció dels drets dels consumidors i usuaris;
  • infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial; realització de actes de competència deslleial o de publicitat il·lícita;
  • en general l’incompliment de qualsevol llei, costum o codi de conducta que resulten d’aplicació.

Sobirania i Justícia tampoc assumeix cap responsabilitat per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses, produïts per:

  • interferències, interrupcions, fallades, omissions, averies telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivades per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i xarxes de telecomunicacions, o per qualsevol altra causa aliena al control de Sobirania i Justícia;
  • intromissions il·legítimes mitjançant l’ús de programes malignes de qualsevol tipus i a través de qualsevol mitjà de comunicació, tals com virus informàtics o qualssevol altres;
  • ús indegut o inadequat de la pàgina web de Sobirania i Justícia;
  • errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades del mateix.

Protecció de dades

Sobirania i Justícia assegura el tractament confidencial de les dades subministrades, les quals formen part dels nostres fitxers automatitzats amb la finalitat d’informar-vos de les activitats que poden ser del vostre interès.

Sobirania i Justícia garanteix el compliment de tota la normativa, per a la qual cosa adoptarà les mesures tècniques necessàries que permetin mantenir la seguretat requerida.

Sobirania i Justícia garanteix que les dades no seran cedides a tercers, ni d’efectuaran transferències internacionals de dades.

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el reglament (UE) 2016/679 podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i limitació en el tractament mitjançant comunicació escrita per correu electrònic a sij@sij.cat o per correu postal adreçat a SOBIRANIA I JUSTÍCIA, carrer Providència, núm. 42, 08024 Barcelona.